ARTIKLER


Da et forbehold blev virkelighed

SR-regeringen måtte i Amsterdam-traktaten gøre alvor af forbeholdet og gøre det til en undtagelse.
Af Erling Böttcher
1. januar 2008

Da Edinburgh-aftalen om de fire danske forbehold blev indgået i 1992 kom formuleringen til at være ganske speciel. Der står nemlig at »Danmark vil deltage fuldt ud i samarbejdet om retlige og indre anliggender« på grundlag af de regler som gjaldt i Maastricht-traktaten.

Undrende har mange igennem årene spurgt, hvordan en undtagelse kan være at »deltage fuldt ud«? Forklaringen er da også at det ikke var nogen undtagelse. Dengang var samarbejdet nemlig mellemstatsligt, og på det grundlag, ville Danmark godt være med. Men der var planer om mere overstatslighed, det vil sige flertalsafgørelser, hvor de enkelte lande kan blive stemt ned f.eks. i politisamar­bejdet, og det var den udvikling, man tog forbehold over for.

Det blev hurtigt alvor. Allerede tre år efter at Edinburgh-afgørelsen blev vedtaget gik de forhandlinger i gang, som endte med Amsterdam-traktaten.

Danmark deltager ikke

Med Amsterdam-traktaten blev det vedtaget at flytte en stor del af retssamarbejdet til overstatslige flertalsafgørelser. Netop hvad Danmark ikke ønskede. Derfor blev det daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussens opgave at gøre Danmarks forbehold til en reel undtagelse.

Det skete i en særlig protokol til Amster­dam-traktaten om Danmarks stilling. I den står der at »Danmark deltager ikke« i beslutningerne som træffes med flertalsafgørelser. Så enkelt og alligevel stærkt omdiskuteret. Den danske regerings udmøntning af den retlige undtagelse var nemlig helt modsat to andre lande, som også i forbindelse med Maastricht-traktaten tog forbehold over for retssamarbejdet, nemlig Storbritannien og Irland. De to lande fik en ordning, hvor de selv kunne bestemme fra sag til sag, hvorvidt de ville deltage i beslutningerne.

Hoppe ud eller ind

Både Danmark, Storbritannien og Irland kunne således undlade at deltage i det overstatslige retssamarbejde, men Danmark udelukkede også sig selv fra indflydelse på beslutningerne.

Man har også kaldt den danske undtagelse for en »opt-out« – at man hopper ud af en beslutning – mens man har kaldt den britisk-irske model for en »opt-in« – at man hopper ind i en beslutning.

Op til folkeafstemningen om Amster­dam-traktaten i 1998 blev Nyrup af kritikerne kritiseret hårdt for at have udformet den danske undtagelse bevidst ringe, for senere at have argumenter for regeringens egentlige ønske om helt at afskaffe undtagelsen. En beskyldning som Nyrup afviste med at han havde fået forbeholdene fra 1993 »respekteret fuldt ud«.

Det var også med statsminister Poul Nyrup Rasmussen i spidsen at Danmark to år senere deltog i forhandlingerne om Nice-traktaten, der afløste Amsterdam-traktaten. Her blev den danske undtagelse fra retssamarbejdet bibeholdt.