ARTIKLER


Sundhed er blevet forretning

Sundhedsreformer står på dagsordenen overalt i Europa. Det skyldes, at udgifterne overalt er stigende. Derfor satser man på konkurrence og flere private leverandører.
Af Åge Skovrind
29. november 2008

Nye behandlingsmetoder, flere ældre medborgere og større forventninger til den bedste behandling har sat sundhedsudgifterne under voldsomt pres i alle europæiske lande. Den økonomiske vækst efter Anden Verdenskrig gav et råderum til at finansiere udbygning af det offentlige sundhedsvæsen. Men siden den økonomiske krise satte ind i midten af 1970’erne, har man kæmpet med at holde styr på de stigende sundhedsudgifter.

Der er to generelle tendenser: De samlede udgifter til sundhed – offentlige såvel som private – er i de seneste årtier steget mere end den almindelige økonomiske vækst. Men en stadig større del af udgifterne er privat finansiering, enten via forsikringsselskaber eller som brugerbetaling.

Store forskelle

Hvor store sundhedsudgifterne er, målt i forhold til bruttonationalproduktet, og hvor meget de er steget siden 1980, varierer fra land til land.

EU’s nye medlemslande i Centraleuropa døjer stadig med eftervirkningerne fra det økonomiske kollaps der fulgte med sammenbruddet i deres planøkonomier. Her ligger sundhedsudgifterne på et væsentligt lavere niveau end i Vesteuropa. Også Storbritannien og især Irland skiller sig ud på et relativt lavt niveau.

De sydeuropæiske lande står for den største stigning og bruger nu omtrent samme andel af deres økonomi til sundhed som de nordiske lande. I både Danmark og Sverige faldt udgifterne gennem det meste af 1980’erne og 1990’erne, og kun takket være en stigning de seneste år er niveauet nu lidt højere end i 1980. Det højeste udgiftsniveau finder vi i Tyskland, Frankrig, Holland og Belgien.

Udgifternes størrelse er ikke lig med et højt serviceniveau for alle. Det er almindeligt kendt at en stor del af den amerikanske befolkning ikke har nogen sund­hedsforsikring og derfor lever under usle sundhedsvilkår. Alligevel udgør sundhedsudgifterne i USA hele 16 procent af bruttonationalproduktet.

Mere marked

Eksplosionen i sundhedsudgifter fik regeringerne til at effektivisere sundhedsvæsenet. I mange lande kom borgerlige regeringer til magten i 1980’erne og satte en neoliberal dagsorden med skattelettelser og privatiseringer på programmet – med Margaret Thatcher som det fremmeste eksempel. Samtidig kolliderede den stramme finanspolitik i EU’s Økonomiske og Monetære Union med fortsat finansiering af sundhedssektoren.

Reformerne betød indførelse af mar­kedsmekanismer i hele sundhedssektoren og større råderum for den ekspanderende sundhedsindustri.

Et af de mest udbredte argumenter for at lade private firmaer levere sundhedsydelser er at de er mere effektive og kvalitetsbevidste. Bureaukrati og forældede arbejdsgange i de offentlige hospitaler har givet næring til denne antagelse. Om effektiviteten er større i den private sektor er der dog stor uenighed om.

Blandt andet peger mange på at de private drager fordel af at satse på relativt simple behandlinger og standardiserede ydelser.

Flere konkurrenceelementer og nye ledelsesformer i det offentlige har bidraget til markedsgørelsen. Stramme budgetrammer er lagt over sundhedsinstitu­tio­ner­ne, og der er sat faste priser på ”varerne” (sundhedsydelserne). Samtidig er der sket en opsplitning mellem købere (sundhedsmyndighederne) og selvstæn­dige leverandører (hospitalsinsti­tu­tioner).

Reformer er blevet solgt under det tillokkende slogan om ”frit valg”: Leverandører kan købe ydelser hos konkurrerende firmaer, og borgerne får frihed til at vælge mellem forskellige udbydere.

Private hospitaler

Også ejerskab til hospitalerne er under forandring. Mest systematisk har udviklingen været i Storbritannien. De konservative startede et program for privat-offentligt partnerskab som for alvor blev sat i system da Labour overtog regeringsmagten i 1997. Siden da har National Health Service godkendt eller åbnet over 100 nye hospitaler og næsten 200 skadestuer for over 100 milliarder kroner. Stort set alle er drevet som”Private Finance Initiative”, det vil sige at private konsortier, oftest involverende større entreprenørvirksomheder, bliver hyret til at stå for design, konstruktion og drift af hospitaler som det offentlige lejer sig ind i, typisk for en periode på 30 år.

Tyskland er det eneste land i Europa, hvor offentlige hospitaler i stor målestok er blevet privatiseret. Tendensen er særlig markant i Østtyskland, men også i eksempelvis Hamburg hvor Asklepios-koncernen i 2004 købte delstatens største hospitalskæde, i alt syv afdelinger med 5.688 senge. Konkurrencestyrelsen tvang dog koncernen til at frasælge den ene afdeling. I Stockholm blev Sankt Görans­hospitalet, som beskæftiger 1.500 ansatte, solgt i 1999 og ejes i dag af det svenske multinationale sundhedsfirma Capio. I 2002 bremsede den socialdemokratiske regering for fortsat privatisering af hospitaler. Stop-loven er siden ophævet af den borgerlige regering, men aktuelt er der ikke udsigt til nye privatiseringer.

Sundhedsforsikringer

Parallelt med disse markedsreformer har forholdet mellem offentlig og privat finansiering ændret sig. Bortset fra Østrig og Portugal er den offentlige andel af sund­hedsudgifterne blevet mindre. I 2005 lå den offentlige andel af sundhedsudgif­terne fra 42,8 procent i Grækenland, til 84-89 procent i Sverige, Danmark, Storbritannien og Tjekkiet. Særligt i Sverige, Grækenland og de nye EU-medlemslande i Centraleuropa er der sket et fald i det offentliges andel af sundhedsudgifterne.

Denne udvikling er gået hånd i hånd med fremvæksten af private forsikringsselskaber og mere brugerbetaling.

I dag spiller private forsikringer en særlig stor rolle i Holland hvor deres bidrag til de samlede sundhedsudgifter udgør 15,9 procent i 2000, efterfulgt af Frankrig (12,5 procent i 2005) og Tyskland (9,2 procent).

Kun i få lande (især Holland) fungerer en privat forsikring som erstatning for den offentlige sygesikring. Som regel er de et supplement som dækker mere end den offentlige, for eksempel ved at tilbyde bedre behandling eller hurtigere adgang. Ofte er det virksomheder, som forsikrer deres ansatte, og i en række lande er sådanne forsikringer skattebegunstigede.

Brugerbetaling

Udbredelsen af tillægsforsikringer hænger i vid udstrækning sammen med at behandlinger og medicin ikke længere dækkes af den offentlige forsikring, eller at dækningsgraden bliver mindre. Et klassisk eksempel er tandlægebehandling som i næsten alle lande (med)finansieres af tillægsforsikringer eller brugerbetaling.

I mange europæiske lande – blandt andet Frankrig, Belgien, Østrig, Tyskland, Irland, og Finland – er der kontant afregning ved lægekonsultation og/eller hospitalsindlæggelse. Slovakiet gennemførte i 2003 en sundhedsreform med brugerbetaling på mange nye områder. I Ungarn måtte regeringen i 2008 trække en lov om brugerbetaling ved læge- og hospitalsbesøg tilbage, efter at over 80 procent af vælgerne stemte nej i en folkeafstemning.

Alt i alt spiller stigende brugerbetaling en større rolle for den faldende offentlige andel af de samlede sundhedsudgifter, end væksten i private forsikringer.