ARTIKLER


Landbrugsstøttens formål opnået for 30 år siden

Den danske opbakning til landbrugsstøtten er nærmest ikke-eksisterende. Alle ser den gerne afviklet, men alligevel går det utrolig langsomt.
Af Christian Korsgaard
6. maj 2006

Det var et erklæret mål med fællesmarkedets dannelse i 1957 at landbrugsstøtten skulle styrke landbruget, så man kunne brødføde de europæiske befolkninger. Man skulle ganske enkelt forøge landbrugets produktivitet, sikre landbefolkningerne en rimelig levestandard, sikre forsyningerne, stabilisere markederne og sikre forbrugerne rimelige priser.

»Det interessante er at der faktisk ikke stod noget om at vi i Europa skulle være selvforsynende eller at landmændene skulle have mange penge. Tværtimod står der at man vil sikre forbrugerne rimelige priser,« påpeger en af de danskere med stor indsigt i handelsspørgsmål, John Nordbo fra den danske paraplyorganisation 92-gruppen. For ham at se indebærer pointen med de rimelige priser at der også burde være grænser for hvor meget landbruget kan tage for produkterne. Men faktum er at europæiske forbrugere i dag betaler omkring tre gange så meget for sukker som de egentlig burde, hvis sukkeret blev solgt til verdensmarkedspris.

Støtten til støtten falder

Selvforsyningen blev opnået for 30 år siden, men landbrugspolitikken hviler stadig på samme grundlag som i 1950'erne. Så selvom vi i dag producerer langt mere end vi kan forbruge

Der er dog sket justeringer af støtteordningerne i tidens løb. Oprindeligt fjernede man toldbarriererne mellem fællesmarkedets lande, samtidig med at man opbyggede en række høje toldmure udadtil. Det gjorde det vanskeligt for udenlandske varer at komme ind i Europa, og nemmere for europæiske varer at bevæge sig rundt i fællesmarkedet.

Dertil kom at man udarbejdede nøje analyser af hvordan man kunne gribe ind i markedet og påvirke priserne på en lang række produkter. Man opererede for eksempel med en række mindstepriser, og efterhånden som produktiviteten steg, begyndte man i gode år at opbygge fødevarelagre, som man så kunne tære på i dårlige år. Men efterhånden blev der længere og længere mellem de dårlige år – og fødevarelagrene voksede og voksede. Det ledte i 1980'erne til de stærkt kritiserede smørbjerge og vinsøer, som medierne beskrev med en blanding af ironi og forargelse.

De europæiske forbrugere havde særdeles vanskeligt ved at se det fornuftige i at milliardstøtten mundede ud i overproduktion, som man derefter måtte støtte yderligere for at slippe af med den i udlandet. Det gav ganske enkelt ikke mening og overskudslagrene udviklede sig hurtigt til et politisk problem. Modstanden mod støtten begyndte at vokse, blandt andet i Danmark.

Det ledte i 1992 til den første reform af den direkte landbrugsstøtte, som ophørte med at være produktionsbundet for de fleste afgrøder. Derfor gik man i første omgang over til det vi i Danmark kalder hektarstøtte, hvor landmændenes støtte afhang af hvor store arealer de havde. I de seneste år er man imidlertid gået videre og i dag gives støtten hovedsagelig som producentstøtte, hvor man – lidt forsimplet sagt – er støtteberettiget hvis man bor på en matrikel hvor der skal dyrkes landbrug, uanset om man dyrker eller ej. Derudover er det langt fra kun almindelige landmænd der får støtte, som det fremgår af skemaet på foregående side.

Østeuropa

I runde tal er EU's direkte landbrugsstøtte på omkring 375 milliarder kroner, og udgør dermed næsten halvdelen af det samlede budget. I øjeblikket er der sat et loft over udgifterne, således at væksten i støtten frem til 2013 højst må være én procent udover inflationen og det er desuden aftalt at støtten til de 'nye' østeuropæiske landmænd – eller rettere sagt, de landmænd som uanset nationalitet dyrker jorden i Østeuropa – gradvist skal stige.

CAP

Landbrugsstøtte kaldes i daglig tale CAP, som er en forkortelse af det engelske udtryk Common Agricultural Policy. CAP betegner både den indirekte støtte der gives via toldsatser og den direkte støtte som ydes via produktions-, hektar- og producentstøtte.

EU topper

De rige landes direkte og indirekte landbrugsstøtte beløb sig i 2004 til omkring 1,6 billioner kroner. Til sammenligning gav landene omkring 420 milliarder kroner i u-landsbistand, så ubalancen er til at tage at føle på. Som tallene viser, er der imidlertid stor forskel på hvad enkelte lande eller grupper af lande giver. EU topper i absolutte tal, mens Japan har førertrøjen på, når det gælder den procentdel af produktionsværdien:

Det første tal angiver landbrugsstøtten i absolutte tal, mens tallet i parentes angiver procent af produktionsværdien

EU 798 milliarder kroner (35 pct.)

Japan 294 milliarder kroner (55 pct.)

USA 282 milliarder kroner (18 pct.)

Støtten i 2001 svarede til, at man gav et løntilskud på 120.000 kroner per fuldtidsarbejdsplads i det vesteuropæiske landbrug.

Kilde: John Nordbo/OECD (tabellen er omregnet fra dollars, således at én krone svarer til seks dollars).