ARTIKLER


Kemilov á la EU: Registrering i år 2018 - måske

EU's konkurrenceministre svækkede kemikalieloven- på væsentlige punkter.
Af Luise Hemmer Pihl
28. december 2005

Miljø- og forbrugerbevægelser beklager at EU's konkurrenceministre på sit møde den 13. december undlod at følge en række forslag til forbedringer, som EU-parlamentet vedtog i november. Greenpeace påpeger bl.a. følgende:

EU-parlamentet vedtog at meget farlige kemikalier skal erstattes, når der findes sikrere alternativer. Ministrene vedtog at det ikke skal være tvungent, hvis producenten kan påvise at det farlige stof er »under tilstrækkelig kontrol«. Det betyder at industrien i en række tilfælde kan fortsætte med at have tingene »under kontrol«, sådan som det er nu, i stedet for at undlade at bruge stofferne.

Tidligst i 2018

Det er en mangel at 70.000 af de 104.000 kendte stoffer slet ikke skal registreres, fordi der enten produceres under 1 ton om året (pr. virksomhed. red.), eller fordi de helt er undtaget. For de restende stoffers vedkommende får industrien god tid. Først 11 år efter at REACH er sat i kraft, det vil sige tidligst i 2018, skal alle stoffer være registreret.

Cirka 20.000 af de kemikalier, der er omfattet af REACH, produceres i mængder af 1-10 ton om året. Her er der sket en svækkelse af kravene til registrering. Derimod er det hidtil lykkedes at modstå et tysk pres for at vedtage flere undtagelser for gruppen af stoffer, som virksomhederne producerer mellem 10 og 100 tons af om året.

Vedtagelse i 2007

Ministerrådet afviste at der skulle være pligt til at informere forbrugerne om indholdet af kemikalier i de færdige produkter. Tyskland presser desuden hårdt på for at bevare virksomhedernes ret til at holde sammensætningen af deres produkter hemmelige, fordi det er forretningshemmeligheder.

REACH skal vedtages i henhold til den fælles beslutningsproces, der blev indført med Maastricht-traktaten, der gav EU-parlamentet ret til at forkaste et EU-lovforslag. Det betyder at EU-parlamentet og Ministerrådet skal nå frem til enighed om den endelige udformning af forslaget.

Forligsproceduren betyder at et lovforslag kan få op til tre forelæggelser for EU-parlamentet, behandling i et forligsudvalg og endelig, hvis EU-parlamentet er uenig i forslaget, blive forkastet. Det kræver dog absolut flertal.

Næste skridt er anden behandling i EU-parlamentet i løbet af første halvår 2006, hvorefter sagen går tilbage til Ministerrådet. Ingen, selv de mest optimistiske, mener at REACH vil kunne blive til lov før tidligst 2007. Og med den tid, der er afsat til implementering, vil industrien kunne trække registreringen af selv den begrænsede del af de 104.000 stoffer til 2018.

Indholdet i REACH

1. Industrien får ansvaret. Bevisbyrden flyttes fra myndighederne, idet »industrien skal registrere kemikalier før produktion, import eller markedsføring.«

2. Langt flere stoffer registreres og vurderes. »Med REACH skal eksisterende stoffer i mængder over 1 tons pr. år registreres. Med REACH vil der ske en registrering af i alt 30-40.000 stoffer, hvoraf der vil være krav om en datapakke for ca. 16.000-22.000 stoffer.«

3. Virksomheder skal anvende kemikalier forsvarligt. Bl.a. ved risikobegrænsende initiativer. Virksomhederne skal bruge kemiske stoffer som anvist af deres leverandører eller selv tage forholdsregler.

4. Registrering af stoffer i artikler (varer). »Med REACH skal alle stoffer registreres, hvis hensigten er at stofferne skal afgives fra kemikalierne.« I dag gælder denne regel kun for nye stoffer.

5. Forsigtighedsprincippet og substitution. »Med REACH bliver det slået fast at kemikalielovgivningen i EU bygger på forsigtighedsprincippet.« »Der skal altid foreligge en analyse af alternative muligheder. De farlige stoffer skal substitueres, hvis der findes egnede alternative stoffer eller teknologier.«

6. Effektiv proces for nye forbud mm. »Der bliver en 6 års overgangs-periode for nationale regler. Desuden indføres en komitéprocedure, som vil effektivisere processen ved at mindske tiden til forhandlinger af nye forbud.« (En komitéprocedure betyder at spørgsmålet behandles af embedsmænd i et udvalg under EU-kommissionen, ikke af Rådet og EU-parlamentet, red.)

7. Klassificering og mærkning. Industrien skal selv klassificere alle stoffer, sådan som de også skal i dag, men med REACH skal det ske på kemikalieagenturets hjemmeside.

(Kilde: »Kort notat om indhold den politiske enighed om REACH d. 13/12 2005 sammenholdt med gældende regler i EU«, Miljøstyrelsen).

Få deler ministerens begejstring

Hvis det har været svært at få rede på de mange kemikalier, vrimler det til gengæld med kritiske kommentarer. Her er én glad, og otte skuffede.

Miljøminister Connie Hedegaard (C): Aftalen vil helt klart betyde en markant stærkere kemikalieregulering i EU og en klar forbedring til beskyttelsesniveauet i dag. Når man tænker på, hvordan det så ud for blot et par uger siden er det positivt at det her i slutspurten lykkedes lande som Danmark, Sverige og det britiske formandskab at holde stand mod nogle meget stærke og bagstræberiske industriinteresser.

Niels Busk (V): Det er en stor dag for EU, fordi der nu er udsigt til at vi efter næsten 40 års tomgang endelig får en fælles kemikalielov. Når rådets beslutning skal til anden behandling i EU-parlamentet, mangler vi blot at slå fast at det er parlamentets forslag til substitutionsprincippet, der skal være gældende.

Jens-Peter Bonde (J): Efter rådets behandling af REACH er der desværre ikke udsigt til et væsentligt indhug i de 100.000 giftige og overflødige kemikalier, som vi møder i vores hverdag. Det var der ikke i parlamentets forslag, og det er der ikke afgørende ændret ved, efter at det havde været en tur igennem ministerrådet. Om igen.

Dan Jørgensen (S): Jeg er skuffet over at substitutionsprincippet er blevet udvandet. Og jeg kan garantere for at jeg vil kæmpe med næb og klør for at få det styrket igen i det videre forløb. Jeg er dog tilfreds med at vi nu får sikret nogle forbedringer i forhold til situationen i dag.

Mogens Camre (DF): Det er en begyndelse at omkring 20.000 af de farligste kemikalier bliver analyseret og registreret, og at substitutionsprincippet er blevet vedtaget. Men der er et stykke vej endnu, og det var forventeligt, for der er tale om meget omfattende problemer at løse omkring brugen af kemikalier. Parlamentet vil søge en vis opstramning næste år, men jeg venter ikke at vi kan nå meget mere på kort sigt.

Ditte Staun (N): Allerede ved EU-parlamentets behandling i november blev reformen kraftigt udvandet efter pres fra kemikalieindustriens lobbyister. Siden da er presset fortsat i forhold EU's miljøministre. Alle udvandingerne bør afvises.

Margrete Auken (SF): Det er helt afgørende at den danske regering og Europa-Parlamentet nu gør alt for at holde fast i de få fremskridt for forbrugerne og miljøet, som Europa-Parlamentet vedtog i november.

Henrik Pedersen, Greenpeace: Den danske og svenske miljøminister giver fejlagtigt offentligheden det indtryk at vi nu er i hus med REACH. Det er super vigtigt at de nordiske regeringer ikke læner sig tilbage, men kommer ud af festtøjet og tilbage i arbejdstøjet for at sikre at den endelige version af REACH forbedres til gavn for borgerne og miljøet i EU. Det er meget skuffende at det under forhandlingerne er kommet frem at de tre nordiske lande i EU i modsætning til forsikringer fra især den danske miljøminister ikke har stået særligt samlet i presset for at sikre en ansvarlig kemilov i EU. Særligt graverende er den manglende finske opbakning til at styrke REACH.

Danmarks Naturfredningsforening: EU's nye kemikalielov blev i dag yderligere svækket af EU's ministerråd. Ministrenes beslutning vil skabe mere orden i det kemiske kaos, men EU's borgere og miljøet vil stadig blive udsat for tusindvis af kemiske stoffer, hvis virkning ingen kender.