ARTIKLER


OLAF behandlede på et år 1200 bedragerisager

Afdelingen har »tjent« 6,3 milliarder kroner på sin indsats mod svindel. Alligevel mener Parlamentet, at arbejdet kan forbedres. Og OLAF skal være uafhængig af Kommissionen.
Af Brigitte Alfter
20. maj 2004

En medarbejder i Kommissionen blev ved en belgisk domstol dømt for at have udbetalt rejsegodtgørelser for mødedeltagere i møder, der aldrig har fundet sted. Medarbejderen blev dømt til både fængsel og bøde og skal desuden tilbagebetale 670.000 euro eller 4,9 millioner kroner.

Det er blot én af de næsten 1200 sager, EU’s anti-bedrageriafdeling OLAF har taget sig af fra sommeren 2002 til sommeren 2003, fremgår det af afdelingens netop afleverede årsrapport.

Der bliver snydt med alt fra støtte til økonomisk svage områder til deklarationer på landbrugsvarer.

Ifølge rapporten har OLAF opklaret snyd for 850 millioner euro, det svarer til 6,3 milliarder kroner.

Man skulle tro, at de 262 faste og 70 eksterne medarbejdere dermed har tjent deres løn hjem. Alligevel har der på det seneste lydt en del kritik af anti-bedrageriafdelingen – fra flere sider.

Tager for lang tid

EU-Parlamentet vedtog i november en liste med over 50 kritikpunkter og forbedringsforslag for OLAF, der nu har eksisteret i fire år.

Kritikken går især på, at der mangler prioritering, en stærk ledelse og en klar målsætning.

Det kritiseres også, at de folk, der bliver undersøgt, ikke nyder en ordentlig retssikkerhed, samt at det tager for lang tid at behandle sagerne.

I fremtiden skal OLAF gøre sagerne færdige i løbet af ni måneder. Det må ikke som tidligere i nogle sager tage omkring to år.

Den langvarige Eurostat-sag

En af de sager, der har ligget hos OLAF i alt for lang tid, er Eurostat-sagen, som dette efterår kom i mediernes søgelys på grund af et omfattende bedrageri. To undersøgelser af Eurostat har ligget hos OLAF siden 2000 – og det kan parlamentarikerne simpelthen »ikke forstå«, som det hedder i deres rapport.

Det kan EU-Kommissionens formand, Romano Prodi, heller ikke.

Han vil ikke hænge OLAF op på Eurostat-sagen, men i en tale til EU-Parlamentet midt i november bebudede han en ændringsplan for OLAF’s arbejde allerede inden årets udgang.

Uafhængighed

Et spørgsmål, der rejses af både Parlamentet og andre, er OLAF’s uafhængighed. Officielt er anti-bedrageriafdelingen en del af Kommissionen – selv om den nødvendigvis skal undersøge interne forhold i Kommissionens afdelinger, da Kommissionen administrerer størstedelen af EU’s budget.

Denne dobbeltstilling er i længden uholdbar, mener Parlamentet. OLAF skal være del af en mere omfattende struktur til at bekæmpe kriminalitet.

Allerede for to år siden udgav Kommissionen da også en såkaldt grønbog, en slags officielt debatoplæg, hvor det blev gjort klart, at OLAF skal være en del af en fremtidig EU-anklagemyndighed. Og den vej går OLAF gerne selv.

I årsrapporten nævner OLAF’s direktør, tyskeren Franz Herbert Brüner, eksempelvis, at der har været vanskeligheder i samarbejdet med politiet i nogle af medlemslandene.

»Den slags problemer kan kun løses gennem dannelsen af en europæisk anklagemyndighed. Jeg er glad for de fremskridt, som EU-Konventet har gjort på vejen til dette mål,« skriver han i OLAF-rapporten.

Et resumé af OLAFs årsrapport kan læses på

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=OLAF/03/24|0|RAPID&lg=DA&display=

Ingen ved, hvad aktiverne og passiverne præcis er

EU's revisionsret i Luxembourg har netop udsendt sin årlige rapport, hvori revisorerne i deres revisionspåtegning fastslår, at de ikke ud fra EU's regnskabssystem kan fastslå, hvad aktiverne og passiverne præcis er.

En sådan påtegning ville have fået alvorlige følger i en privat virksomhed. Hvis en sådan virksomhed ikke kan fastslå, hvor meget den ejer og skylder væk på regnskabstidspunktet, vil regnskabet simpelthen ikke kunne vedtages.

Selskabsretten vil træde i kraft med sanktioner, og hvis der er tale om større virksomheder, vil erhvervsjournalisterne kaste sig over den saftige historie.

Klager hvert år

Men når EU-revisorerne i Revisionsretten i Luxembourg sender samme melding ud, sukker de erfarne EU-journalister blot: »Ligesom sidste år!«

Hvert år klager Revisionsretten nemlig over EU's uheldige regnskabssystem. Og godt nok nævner den, at Kommissionen har planer om ændringer, der skal træde i kraft i 2005, men den siger samtidig, at planen nok er for ambitiøs.

Kommissionen indrømmer da også ifølge rapporten, at den kun regner med at overholde en del af kravene, mens resten »muligvis vil kræve en længere tidshorisont.«

Løfterne er ikke holdt

Da den nuværende Kommission i 2000 afløste den gamle – der var trådt tilbage på grund af bedrageri-sager – lovede den nybagte formand, Romano Prodi, »nul tolerance« overfor snyd.

Briten Neil Kinnock blev indsat som kommissær for personale og administration med den interne oprydning som hovedopgave.

Revisionspåtegningerne siden da tyder dog ikke på, at han har haft meget held med sig. For bemærkningerne til regnskaberne for 2000 og 2001 var også kritiske.

De manglende oplysninger

I vurderingen af regnskabet for 2000 omtaltes blandt andet en »mangel på bestemte oplysninger, der er nødvendige for at beregne det økonomiske resultat.«

Og i vurderingen af regnskabet for 2001 hed det blandt andet: »Retten understreger, at de fleste forbehold og iagttagelser er sager, der regelmæssigt vender tilbage. Størstedelen af disse svagheder skyldes Fællesskabets regnskabssystem, der ikke er designet til at give sikkerhed for, at de forskellige dele af Fællesskabets aktiver er medtaget i regnskabet.

Retten mener, at det haster med en dybtgående aktion i Kommissionens afdelinger for at håndtere de risici, der hidrører fra manglerne i regnskabssystemet.«

Revisionsrettens rapporter kan ses på internettet.

For regnskabsåret 2002:

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/c_286/c_28620031128en00010324.pdf

For regnskabsåret 2001

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/c_295/c_29520021128en00010288.pdf

For regnskabsåret 2000:

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2001/c_359/c_35920011215en00010416.pdf